دانلود

 • fabricated-mesh-catalog
  ساخته شده-مش-کاتالوگ
 • square-weave-wire-cloth-catalog
  کاتالوگ بافت-مربع-بافت-سیم-پارچه
 • square-weave-wire-cloth-data-sheet
  ورق سیم-بافت-پارچه-پارچه-ورق
 • woven-filter-cloth-catalog
  کاتالوگ بافت-فیلتر-پارچه
 • woven-filter-cloth-data-sheet
  ورق داده-فیلتر-پارچه-بافته شده
 • woven-wire-mesh-products-applications
  بافت-سیم-مش-محصولات-برنامه ها

برنامه های اصلی

روشهای اصلی استفاده از سیم داشنگ در زیر آورده شده است